" ත්‍රිමාන " ගැන....

"ත්‍රිමාන" මගෙ කුළුඳුල් බ්ලොග් අඩවියයි. සරල භාෂා හැසිරවීමකින් මගේ නිර්මාණ, ලිපි, නිසදැස්, මෙන්ම කවි පද බැඳීම් තුලින් මේ අඩවිය ඉදිරියට ගෙන යාමටයි අදහස් කරගෙන ඉන්නෙ. සමහර විට මා නොදකින පැත්තක් ඔබ දකීවි. ඒ වගේම සමහර කරුණු ගැන මාත් එක්ක එකඟ නොවේවි. ඔබේ අදහස් මෙන්ම මඩ ගැසීම් වලින් තොර විවේචන මම බාර ගන්න සූදානම්....
Related Posts with Thumbnails